ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองพันทหารช่างที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผู้บังคับการ

พ.ท.พรรษิษฐ์  สุพรรณชนะบุรี

ผบ.ช.พัน.๕

เข้าสู่ระบบ

หน่วยฝึกทหารใหม่ที่2 ช.พัน.5 จัดให้มีการเยี่ยมญาติของทหารใหม่

เมื่อวันที่ 9มิ.ย.56 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่2 ช.พัน.5 จัดให้มีการเยี่ยมญาติของทหารใหม่ โดยมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย

อย่างเข้มงวดโดยการแยกการใช้ห้องสุขาระหว่างทหารใหม่และญาติ จัดสถานที่พักผ่อน รับประทานอาหาร

ซึ่งอยู่ในความดูแลของครูนายสิบและผู้ฝึกอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำ

การเป็นอยู่ของทหารใหม่เพื่อให้ญาติคลายกังวลและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วย

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

 

น้องๆทหารใหม่ทุกนายคงจะมีความสุขกันมากและน้องๆทหารใหม่คงจะนำความสุขนี้ไปเป็นแรงขับเคลื่อน เพื่อจะได้มีกำลังกาย

กำลังใจในการฝึกต่อไป